A story of courage, hope and recovery

Today I publish an account by a friend of her journey from an abusive childhood to healing and a normal life. Janet suffered from serious troubles with social relations, mood, and dissociation and was a patient in the psychiatric system for several years, until she found recovery with help from the works of Alice Miller, Konrad Stettbacher and Jean Jenson.

I recommend Janets account to anybody touched by issues with childhood abuse and psychological suffering. I feel that by focusing on just telling what happened to her, she very well captures the everyday drama that happens to children all over the world.

A brief background on these therapy koncepts: Alice Miller published her first book, The Drama of the Gifted Child. in 1979. In the eighties she wrote several books that were increasingly critical towards the Freudian tradition in psychotherapy. She became quite famous and her books sold in tens of thousands in many languages all over the world. She became sort of a spokesperson for suffering children and childhood. People started writing to her to request how they could find therapy in accordance with her books. She didn’t know of any such therapy, so she choose to recommend the books of Stettbacher and Jenson as basis for self-therapy. She has later taken back these endorsements, as is discussed in Janets text.

Today Janet suffers from a serious cancer. This is extremely sad. You are very welcome to comment on her story, or send her your greetings below in the comment field.

Link to pdf: I want to live by Janet.

Update 19 september 2011: new version of the story published.
Update 23 March 2014: New totally reworked version published (this version was also published in print in Dutch)

Att bli fri från depression

Jag önskar alla läsare god fortsättning, och repriserar ett inlägg om att sätta psykiska problem i sitt sammanhang:

Den amerikanske psykiatern Peter Breggin har en intressant diskussion om vägen ut ur depression i sin bok ”Talking back to Prozac” (som jag f.ö. kan rekommendera till alla intresserade av depression/SSRI/antidepressiva).

Han pekar på att deprimerade ofta framstår som väldigt ödmjuka, lågmälda, medkännande och så, men att problemet ofta är att de har alltför lite medkänsla med sig själva, och framförallt med det barn de en gång var.

de verkar känna empati, inte för sig själva som kränkta barn, utan för sina föräldrar ”min pappa hade det tufft, det var därför han slog mig”, ”min mamma fick aldrig någon uppmärksamhet av någon, det var därför hon aldrig gav någon åt mig”…[ur sista kapitlet; Understanding and Overcoming Depression, min övers.]

Såna tankar må vara i någon mån sanna på något plan, men det hjälper tyvärr inte den deprimerade att komma ur sin belägenhet. Snarare befäster de hans/hennes skuld- och skamtyngda självbild.

Breggin skriver att när den deprimerade börjar känna verkligt medlidande för det barn han/hon var, så börjar depressionen att lätta. Att känna självhat blir alltmer avlägset.

Breggin tydliggör också att han inte här talar om något konstruerat ”inre barn” som man på något sätt tänker eller föreställer sig, utan att det handlar om att börja hitta empati för det barn av kött och blod som man faktiskt en gång var.

Något som jag också gillar med Breggin är att han inte ser psykiatri och terapi som något skilt från andra ansträngningar för att göra världen bättre. Tvärtom så knyter han ihop psykoterapi med andra traditioner, såsom andlighet och politisk aktivism.

Att lyfta sig själv ut ur depression kräver ofta att lära sig nya värderingar som ger vitalitet och mening åt livet: Att möta de barndomens sår och vuxenlivets besvikelser som gjorde oss sårbara för depression; Att öppna oss för lidande som en universiell mänsklig erfarenhet, och att hitta en väg genom de smärtsamma känslorna till en plats med större visdom och acceptans; Att hitta modet att leva på ett verkligt tillfredsställande sätt och genomdriva våra mest personliga och idealistiska mål…

Peter och Ginger Breggin: Att förstå och övervinna depression, del 1

När jag arbetade på mentalsjukhus under min psykiatriutbildning, arbetade jag ofta med de mest extremt deprimerade patienterna, de som inte åt eller drack, eller som aktivt försökte begå självmord. Vissa verkade predestinerade för elchocker (ECT) eller för att bli intagna på det statliga mentalsjukhuset innan jag började arbeta med dem. Till skillnad från många andra allvarligt handikappade patienter, svarade de deprimerade nästan alltid på omtänksamma psykoterapeutiska interventioner, som ofta involverade både individell och familjeterapi. [Se vidare mina böcker Toxic Psychiatry och The Crazy from the Sane]

Ofta arbetade jag flera timmar per dag med patienten och familjen under den första veckan av sjukhusvistelse, men i det långa loppet var detta mycket mindre kostsamt och tidskrävande än långa sjukhusvistelser och långvarigt lidande. Men nästan alla mina yngre kollegor skulle ha varit obekväma med sådana intensiva terapeutiska åtaganden, de kände sig mer bekväma med och hade mer tilltro till mediciner och elchocker. Ingenting i deras bakgrund eller utbildning hade förberett dem för att vara så ”involverade” med andra människor, och nästan allt drog dem i riktningen att bli distanserade och kontrollerande.

I min privatpraktik, är det såklart färre av patienterna som är i så dålig form. Under särskilda omständigheter, accepterar jag ibland patienter som annars skulle behandlas i ett mentalsjukhus. De och deras familjer kommer vanligen till mig för att de söker efter ett alternativ efter ibland förödande misslyckanden i händerna på biologiskt orienterade psykiatrer och sjukhus. Dessa patienter behöver vanligen ett lokalt stödnätverk av vänner eller familj och frekventa sessioner tidigt i terapin. Den psykoterapeutiska behandlingen kan vara intensiv, men kostnaden är ändå en bråkdel av kostnaden för sjukhusinläggning.

Jag har aldrig ordinerat någon av min deprimerade patienter att ta antidepressiv medicin. I över tjugofem år har jag istället gjort mitt bästa för att involvera mig, bry mig om, förstå och arbeta tillsammans med familj och vänner när så behövs. Eftersom depression är en så uppenbart psykologisk och själslig belägenhet – ett tillstånd av desperation och hopplöshet – har det alltid varit uppenbart för mig att nyckeln är det hängivna deltagandet av människor som bryr sig.

I extrema situationer, när patienten inte vill äta, så äter jag med dem. Nästan alla är beredda att låta en omtänksam terapeut mata dem, särskilt om terapeuten äter med dem, och denna möjlighet kan leda till djupa insikter och förbättringar. När patienter har varit akut självmordbenägna, har jag gjort mig tillgänglig varje dag och sett till så att de har regelbundet sällskap. Jag har däremot inte skrivit in dem på sjukhus mot deras vilja eller tvingat i dem mediciner.

[Jag erbjuder inte hjälp i hemmet, men det skulle vara enkelt att göra detta för patienter som är bundna till hemmet på grund av depressionen. Detta skulle också vara mycket billigare än sjukhusvistelse. Om psykoterapi var inte var kontrollerat av sjukvårdsmyndigheternas monopol, skulle nytänkande av detta slag vara mer vanligt. Utan de artificiellt höga priserna som följer av monopolet, så skulle psykoterapi också kosta mindre och därför vara mer tillgängligt]

Det har hänt att en extremt deprimerad patient har beslutat sig för att börja med mediciner hos en annan psykiater parallellt med att träffa mig för psykoterapi. Men nästan alltid har detta visat sig göra mer skada än nytta. Ofta har dessa patienter sedan bett mig ta över medicineringen för att hjälpa dem att trappa ner. Även om jag inte rekommenderar någon att börja med antidepressiva (SSRI), så skriver jag ibland ut dessa preparat till någon som redan tar dem eller någon som håller på att trappa ner dem.

Den organiserade, etablerade psykiatrin agerar som om mediciner hade varit en nödvändighet, men när jag ger workshops över landet [USA], finner jag att otaliga terapeuter och sjukvårdspersonal som arbetar enligt liknande principer som jag. De älskar och bryr sig om sina patienter, delar känslor och andlighet/spiritualitet med dem inom gränserna för etisk terapi, hjälper dem att förstå begränsningarna med etisk terapi, hjälper dem att förstå rötterna till depressionen och erbjuder inspiration och bättre psykologiska principer för att börja ett nytt liv. Mina workshops har gett dessa personer ytterligare mod att arbeta så som de alltid trott och känt varit rätt.

Jag vill samtidigt uppmana läsaren att komma ihåg att det inte finns några vetenskapliga belägg för att antidepressiva mediciner är särskilt effektiva som behandling. I kapitel tre (av boken ”Talking Back to Prozac”) fann vi att Prozac (i Sverige Fontex el. Fluoxetin) accepterades av FDA (det amerikanska läkemedelsverket) med studier som exkluderade sjukhusinlagda eller allvarligt självmordsbenägna patienter. I majoriteten av FDA-studierna var Prozac lika bra som sockerpiller eller möjligtvis något bättre, men samtidigt mycket farligare. När vi inte ger patienter antidepressiva så undanhåller vi inte någon ”mirakelkur” från dem. Vi ger dem istället ett viktigt budskap – att de har de psykologiska och själsliga resurserna att vinna över depressionen och skapa ett liv som är bättre än de någonsin hoppats.

—-

Detta är en del av sista kapitlet ur dr. Peter Breggins och Ginger Ross Breggins bok ”Talking Back to Prozac”, översatt av Daniel Kraft (leg. psykolog). Jag översätter kapitlet i delar och publicerar här på bloggen och så småningom kommer jag att samla ihop hela kapitlet till en text. Detta är del 1.

Titeln ”Talking Back to Prozac” är ett svar på boken som skapade SSRI/Prozac-vågen på nittiotalet – Listening to Prozac av Peter Kramer (på svenska: Lyssna till Prozac).

Mer om Breggin på Wikipedia.

Breggins hemsida: Breggin.com.

Copyright 1994 Peter Breggin och Ginger Ross Breggin. De har gett sitt tillstånd till denna översättning.

När är svensken glad respektive deppad?

En liten anekdot: Jag råkar titta på Google-insight, som visar hur mycket sökningar Google får per sökord och tidsperiod. Provar med ”depression”, och ser att under den senaste månaden finns ett tydligt mönster: Minst sökningar på lördagar, och flest på måndagar och torsdagar. Kanske inte statistiskt säkerställt, men ändå ganska intressant…

Lite förvånad är jag över att man varje vecka ser en tydlig ökning av sökningarna på söndagarna – det är lätt att man börjar fundera; är det tristess, baksmälla eller att måndagen närmar sig?

Samtalet om depression II

När jag skrev om min psykologuppsats fick jag en kommentar angående att jag verkade negativ till SSRI (antidepressiv ”medicin”).

Jag skulle därför vilja förtydliga att när jag skrev min psykologuppsats, så var huvudsyftet att titta närmare på diskursen, dvs samtalet kring depression och depressionsbehandling. Jag ville försöka försöka göra detta utan att ta tydig ställning i frågorna kring att äta dessa preparat.

Min poäng var inte att kritisera att vissa äter, eller att läkare skriver ut SSRI. Genom att detaljstudera en informations-hemsida om depression utgiven av ett läkemedelsbolag, ville jag illustrera hur man kan ge sken av att ge neutral information, och samtidigt föra fram en medicinsk och biologisk modell för depression, som står i konflikt med andra, exempelvis psykologiska sätt att se på problemen.

Till dem som har funderar kring SSRI hoppas jag att uppsatsen kan bidra med lite kritiska infallsvinklar på hur man talar om och beskriver depression och SSRI.

Du hittar uppsatsen här.