Hjärnkoll?

Myndigheten Handisam har nyligen startat kampanjen (H)järnkoll, där de vill slå hål på myterna om psykisk ohälsa. Jag tycker verkligen att idén och initiativet verkar vettigt, särskilt att man ger stort utrymme åt de drabbade själva.

Men jag blir bekymrad när jag läser om de nio myter som kampanjen vill slå hål på. De presenterar en myt i en mening och sedan ”slår” de ”hål” på myten i en mening. Flera av de tankar som presenteras ser jag som mycket problematiska. Tydligaste exemplen är att de tycker att psykisk sjukdom är en ”riktig sjukdom” i likhet med hjärtinfarkt och liknande, och att de vill dementera att psykisk sjukdom är föräldrarnas fel.

Jag har skrivit till redaktören för sidan och frågat om de vetenskapliga referenserna till påståendena kring att föräldrar inte bär ansvar om deras barn mår psykiskt dåligt. Eftersom tonen i texterna är vetenskaplig och självsäker, så hade jag förväntat mig att få en vetenskaplig översiktsartikel med vändande post, men jag har ännu inte fått något svar, efter en dryg vecka.

De påstår att: ”sambandet mellan psykisk ohälsa och ett dåligt föräldraskap har svagt stöd i forskningen”, men detta stämmer inte med det jag läst och det jag lärt mig på psykologlinjen, så tills jag har sett några vetenskapliga hänvisningar till detta, så vill jag sätta starka frågetecken för sanningshalten i detta.

Folkhälsoinstitutet skriver i en artikel om anknytningsforskning: ”Flera studier har visat att kvalitén på samspelet mellan föräldrarna och barnet har ett tydligt samband med barnets fortsatta psykologiska utveckling.”

Förutom anknytningsforskning finns belägg för sambandet mellan psykisk hälsa och föräldrabeteenden inom en rad andra forskningsparadigm. Några exempel är: ACE-studien, där man i en mycket stor statistisk undersökning har hittat ett tydligt samband mellan negativa upplevelser i barndomen och senare ohälsa (psykisk och fysisk). Den finländske professorn Pekka Tienari har ställt genetiska orsaker till schizofreni mot psykosociala, och funnit att familjemiljön har en helt avgörande inverkan för huruvida en individ utvecklar schizofreni.

Mitt intryck av hjärnkoll-artikeln är att den blandar ihop ett flertal olika frågeställningar och inte tydligt benar ut vad som är vad och vad forskning säger på de olika områdena:
* Föräldrarnas påverkan på barnens senare psykiska hälsa.
* Föräldrarnas påverkan gentemot andra psykosociala faktorer – är det kanske så att föräldrarnas del av uppväxtmiljön är försumbar jämfört med andra aspekter?
* Bör vårdpersonal och andra professionella när de träffar psykiskt sjuka sträva efter att etablera ett avstånd mellan patienten och föräldrarna?
* Hur ska man se på skam, skuld och ansvar när det gäller föräldrar till människor med ett psykiskt lidande?

När det gäller den sista frågeställningen säger Hjärnkoll att det är ett ”moraliskt tvivelaktigt tankefel ställa föräldrar vid skampålen för att deras barn utvecklar en psykisk sjukdom”.

Jag tänker här att alla mänskliga samhällen har mekanismer för att hantera möjligheten att vi i vårt gemensamma liv kan orsaka smärta och lidande för varandra. Koncepten ”ansvar” och ”skuld” är skapade för att hjälpa oss reglera detta. Om man bär ansvar för att orsaka en annan människa lidande, så säger vi ofta att man har skuld, och denna skuld uppmärksammas, så möjliggör detta både gottgörelse, där den skadade får ersättning eller liknande, och upprättelse, där den skadades lidande blir allmänt erkänt.

Hjärnkoll väljer att antyda att vissa vill ställa föräldrar ”inför skampålen”. Detta är vad jag kan se en överdriven och polemiserande beskrivning. För mig handlar det helt enkelt om att när föräldrar agerar på ett sätt som orsakar barnen smärta och bekymmer, så behöver vi kunna tala om att de har ansvar och skuld, för att möjliggöra gottgörelse och upprättelse.

DN: Immunförsvar bakom tvångsbeteende

Idag blir det en lite mer akademisk vinkel:

DN rapporterar att man kunnat framkalla putsbeteenden hos råttor genom att manipulera med deras gener. Slutsatsen är att det finns en koppling mellan immunförsvaret och tvångsbeteende.

Jag måste bara helt kort skriva ner problemen med detta resonemang.

1.

Artikeln sätter likhetstecken mellan plockbeteende och OCD/tvångsbeteende, och diskuterar inte alls problemen med detta. Inom psykiatrin ses dessa problem som helt skilda diagnoser. En viktig skillnad är att OCD normalt har en stark kognitiv aspekt, det vill säga specifika tankar hör ihop med beteendena. Exempel kan vara tankar om att man ska bli smittad eller straffad av Gud, eller något hemskt ska hända (om jag inte…). Jag får en obehaglig känsla av att det är bara inom psykiatri och psykologi man kan komma undan med sådana missar.

2.

Bara för att man lyckas framkalla ett problembeteende på ”medicinsk” väg, behöver inte detta betyda att man hittat den verkliga orsaken till beteendet. De flesta människor blir pigga och aktiva av koffein, men detta innebär inte att vare sig depression eller maniskhet orsakas av brist/överskott på koffein. Det kan mycket väl vara så att möjligheten till trichotrillomani/putsbeteende, som det egentligen handlar om i artikeln, på ett sätt är ”hårdkodat” genetiskt, men att det faktiska beteendet hos människor utlöses av något icke-genetiskt, exempelvis stress.

3.

I de flesta fall, både med mer organiska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och med mer psykologiska som OCD eller depression, torde de flesta sansade bedömare vara överens om att de orsakas av en kombination av ”hårda”, mer medicinska faktorer, och ”mjuka”, psykologiska och livsstilsrelaterade faktorer. Jag kan på ett sätt förstå entusiasmen när sådana här nya resultat kommer, men för att verkligen på riktigt kunna säga något om orsaksbilden, så måste man göra studier där man väger olika orsaker mot varandra. Det går inte bara att komma fram till en påverkan från gener eller immunförsvar, och av detta dra slutsatsen att man hittat den verkliga ”orsaken” till en sjukdom. Det är mycket mer troligt att sjukdomen orsakas av ett komplext samspel mellan en rad olika ”mjuka” och ”hårda” faktorer. Rekommenderar en amerikansk artikeln om orsakerna till schizofreni som belyser detta.

4.

Författaren till artikeln skriver att dessa forskningsresultat kan befria individer med tvång från skam. Sådana tankar nämns ofta kopplat till biologiska resonemang kring psykiska problem. Varför behövs biologiska resonemang för att komma bort från skam och skambeläggande? kan man undra. I artikeln hänvisas till att man kan bli betraktad som ”galen” om man har psykiska problem, men detta känns som ganska länge sedan man såg det så.

(Du hittar DN-artikeln här)